Η ανάγκη διαχείρισης της μίσθωσης σήμερα

Κάθε ακίνητό σου (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνεις είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Για να μπορεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να λαμβάνει τη μέγιστη απόδοση από την εκμετάλλευση του ακινήτου του, θα πρέπει να διαχειριστεί ορθά και αποτελεσματικά την μίσθωση από την αρχή.

Μη ξεχνάς «αρχή ήμισυ παντός», σημαίνει ότι η κάθε αρχή είναι το μισό του όλου.

Το RentalProperties.gr – Online Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων , διαθέτει όλη την τεχνογνωσία για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή μίσθωση του ακινήτου σας.

  1. Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων

Το RentalProperties.gr – Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων, διαθέτει πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων , μέσω αδειοδοτημένων συνεργατών της που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων ενοικίασης, αξιολογούμε τη φερεγγυότητα του υποψηφίου ενοικιαστή. Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, βρήκαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία ιδιοκτητών ακινήτων “φοβούνται” να ενοικιάσουν τα ακίνητα τους σε άτομα που δεν έχουν προσωπική εμπιστοσύνη, ένεκα της έλλειψης εμπιστοσύνης στις συνθήκες ενοικίασης

Το RentalProperties.gr – Online Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων,  αναλύει πάνω από 20 σημεία «επικινδυνότητας» και επιστρέφει αναλυτική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή.

Η υπηρεσία Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων, παρέχεται αποκλειστικά από το RentalProperties.gr -Online Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων.

  1. Προστασία των Εισοδημάτων από Ενοίκια

200.000 ενοικιαστές καθυστερούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους από ένα μήνα έως ένα χρόνο, κάποιοι φεύγουν νύχτα αφήνοντας φέσια και σε άλλους λογαριασμούς. Ενώ μόλις 1 στους 5 ενοικιαστές είναι απόλυτα συνεπής πληρώνοντας κανονικά το ενοίκιο και τους λογαριασμούς.

Το ψηλότερο μερίδιο καθυστέρησης σε πληρωμές ενοικίου, εξαιρουμένων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή των πληρωμών με δόσεις το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ καταγράφηκε  στην Ελλάδα, όπου το 15,3%  (σχεδόν τριπλασιάστηκε, το 2008  το ποσοστό ήταν 5,5 % ) του συνολικού πληθυσμού είχε εκκρεμή χρέη. Αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από ό,τι σε οποιοδήποτε από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η προστασία των εισοδημάτων από ενοίκια, αποτελεί ξεχωριστή παρεχόμενη υπηρεσία του RentalProperties.gr – Οnline Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων , μέσω πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας και δεν συνδέεται με την υπηρεσία Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων, είναι διαφορετικές υπηρεσίες.

Oι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους,  για να μην πληρώσουν τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Θα πρέπει δηλαδή έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μεσαίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ειδικότερα, για να δηλωθούν ξεχωριστά τα ανείσπρακτα ενοίκια και να μη φορολογηθούν θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, πριν από την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε2 και Ε1, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί έως και την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τα καθαρά εισοδήματα από ακίνητα, δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν από την αφαίρεση των εκπεστέων δαπανών από τα ακαθάριστα ποσά εισοδημάτων από ακίνητα, φορολογούνται αυτοτελώς, με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

Επιπλέον, εφόσον ο φορολογούμενος που έχει αποκτήσει εισοδήματα από ακίνητα δηλώσει συνολικό ποσό ετήσιου ατομικού εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ είτε μόνο από ακίνητα είτε κι από άλλες πηγές, το συνολικό αυτό εισόδημα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές 2,2% έως 10% στο άνω των 12.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος.