Ασφάλεια Ζημιών Κατοικίας – Καλύψεις

Το σπίτι σας στεγάζει την οικογένεια σας, τα όνειρα σας και τα εισοδήματα σας. Έχετε επενδύσει σε αυτό πολλές φορές και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Κάθε ακίνητο (κατοικία) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευσή του πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και έξοδα.

Προστατεύστε και εσείς σήμερα το περιουσιακό σας  στοιχείο από :

 1. Ζημιές που προκλήθηκαν στην κατοικία (οικοδομή και περιεχόμενο) από υπαιτιότητα τρίτου.
 2. Διαφορές από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτονται από τον ιδιοκτήτη και αφορούν την κατοικία του ως οικοδομή και το περιεχόμενό της αποκλειστικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της.
 3. Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ασφαλισμένο αποκλειστικά με την ιδιότητά ως ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 4. Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία κατά κινδύνων περιουσίας (οικοδομή και περιεχόμενο).

H ανάγκη σήμερα !

Oι ιδιοκτήτες ακινήτων,  πολλές φορές διαπιστώνουν φθορές στο μισθωμένο ακίνητο μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες, σοβαρότερες και πιο εκτεταμένες φθορές από τις συνήθεις αναμενόμενες μετά από μία λογική χρήση από τον ενοικιαστή.

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 633/2010 απόφασή του έκρινε ότι οι ενοικιαστές όταν παραδίδουν το μίσθιο (κατοικία, κατάστημα, κ.λπ.) έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκαλέσει στο ακίνητο και είναι εκτός του πλαισίου των φυσιολογικών φθορών.

Η δικαστική απόφαση επικαλούμενη τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφέρει ότι «ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις φθορές και μεταβολές που προκλήθηκαν στο μίσθιο, κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εξαιρουμένων εκείνων που οφείλονται στην συμφωνημένη χρήση». Όμως ο εκμισθωτής οφείλει να αποδείξει τις φθορές και το ποσό της ζημίας.

Προστασία – Διεκδίκηση Ζημιών Κατοικίας

Ποιοί καλύπτονται;

Αφορά κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας, ανεξάρτητα με το αν διαμένει ή όχι σε αυτή.

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε βρίσκεται το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης
Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις
Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στην κατοικία (οικοδομή και περιεχόμενο).

 • Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ασφαλισμένο αποκλειστικά με την ιδιότητά ως ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 • Οι οποίες συνάπτονται από τον ιδιοκτήτη και αφορούν την κατοικία του ως οικοδομή και το περιεχόμενό της αποκλειστικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της.

 • Οι οποίες αφορούν την κατοικία κατά κινδύνων περιουσίας (οικοδομή και περιεχόμενο).

Υπηρεσίες & Παροχές

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του ασφαλισμένου
Οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων
Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου
Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων
Ποιές δαπάνες καλύπτει;
Νομικές Συμβουλές
 • Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

 • Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

 • Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.
 • Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Κατοικίας.